Obchodní podmínky

Dlouhé obchodní podmínky napsané pravnickým jazykem najdete níže, ale rámcově má naše půjčovna čističů koberců 24 tyto podmínky:

 • platba předem kartou, rychlým bankovním online převodem (bez platby nelze rezervaci dokončit)
 • karta nebo bankovní účet se musí schodovat se jménem na rezervaci
 • SMS kód (pro vypůjčení stroje) Vám přijde v času začátku rezervace
 • Vyzvednout stroj můžete v rozmezí kdy jste si stroj rezervovali. Vyzvednout po začátku rezervace a vrátit před koncem rezervace.
 • Pro bezplatné stornování rezervace je nutné nejpozději 8 hodin před termínem (vrátíme peníze v plné výši, popř. zarezervujeme jiný termín). Stačí zavolat nebo napsat email.
 • Stroj se po použití vyčistí a vysuší. Je zákázáno stroj nebo příslušentví rozebírat k vyčištění, popř. opravovat.
 • chemie v ceně – bez kauce – férové jednání – spokojený zákazník je náš cíl

Pokuty:

 • Pří pozdním stornu je vráceno zaplacená částka mínus 100Kč (sankce za blokování termínu).
 • Při vrácení nevyčištěného stroje sankce 500 Kč
 • Pozdní vrácení 100 kč/ hod. (nejlépe je však zavolat a domluvit se pokud nestíháte)
 • Nekompletní vrácení popř. poškození jednotlivých součástí sankce:
  • Láhev s čistícím protředkem: 200 Kč
  • Hubice malá: 600 Kč
  • Hubice velká: 700 Kč
  • Prodlužovací trubky: 700 Kč
  • Hadice s ovládací pistolí: 1 400 Kč
  • Kbelík na odpadní vodu: 700 Kč
  • Nevrácení stroje: 20 000 kč
  • Stáčení čistícího prostředku do jiné než naši láhve v max. objemu 500 ml: 1 000 Kč
  • Ostatní poškození stroje se kalkuluje dle servisních oprav ve smluvených střediskách

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Půjčovna-čističů-koberců-24.cz

 1. Základní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky pronájmu („OPP“) pronajímatele se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vztahují  na závazek vzniklý v důsledku nájemní smlouvy-rezervace uzavřené se společností Půjčovna-čističů-koberců-24.cz– Martin Štainer IČO: 8774 7812, se sídlem Břehy, Na novině 365, PSČ 535 01, vedená v živnostenském rejstříku („pronajímatel“).

1.2.   Cena za rezervaci/ nájemní cena nemusí být konečná, je možné v případě požkození stroje nebo jeho součástí, nebo v případě nekompletního vrácení všech součástí, nebo pozdního vrácení navýšení ceny rezervace / ceny nájmu.

Pojmy

  2.1.   Pronajímatel je společnost, která je vlastníkem zařízení a která toto zařízení pronajímá.

  2.2.   Nájemce je právnická nebo fyzická osoba, která najímá do svého krátkodobého či dlouhodobého užívání movité věci od pronajímatele.

  2.3.  Movitá věc („zařízení“) je čistící extrační stroj pro hloubkové mokré čištění koberců, podlah, sedaček a látkového čalounění značky Profi-Europe typ 50.1 CZ, včetně příslušenství a čistícího prostředku.

2.4.   Nájemné je finanční úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli platit za nájem zařízení dle uzavřené rezervace na stránkách www.pujcovna-cisticu-kobercu-24.cz. Nájemné se platí ihned při rezervaci stroje, online a předem. Výše nájemného je stanovena v rezervačním systému dle délky vypůjčení nebo na stránkách www.pujcovna-cisticu-kobercu-24.cz

2.5.  Nájemní smlouva je smlouva, která se uzavírá elektronicky mezi pronajímatelem a nájemcem za účelem úplatného přenechání zařízení nájemci k dočasnému užívání v rámci ohraničeného časového okna dle rezervace. Vždy je určen začátek i konec nájmu stroje. Změny a doplňky nájemní smlouvy respektive rezervace mohou být provedeny pouze ve formě poznámky tedy písemného dodatku v rezervaci se souhlasem obou smluvních stran. Tyto OPP mohou být aplikovány i na smlouvy o výpůjčce nebo jiný podobný smluvní typ. V takovém případě se úprava OPP použije přiměřeně danému smluvnímu typu.

2.6. Rezervace je učiněna elektronicky a plní úlohu nájemní smlouvy. Vyplní se iniciály právnické nebo fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa (kde se bude se strojem čistit), telefonní číslo na mobilní telefon, emailová adresa. Vybere se datum a hodina vypůjčení a délka vypůjčení, respektive přesná doba vypůjčení i vrácení (vypůjčeno od, vypůjčeno do). Poté se rezervace stvrdí zaplacením online přes platební bránu, popřípadě Paypal účtem, tak abychom mohli v případě poškození identifikovat nájemce.

2.7. Délka půjčení- v rezervačním systému si vyberete začátek, kdy chcete stroj nejdříve vyzvednout a naopak vrácení je nejzašší čas, kdy se může stroj vrátit do výdejního boxu vrátit. Jakmile stroj vrátíte později nežli je čas, jsou možné sankce za pozdní vrácení, které budou nárokovány na základě rezervace. Sankce budou 200 kč za každé 3 hodiny prodlevy s vrácením.

 1. Zahájení nájmu a předání zařízení nájemci

  3.1.  Pronajímatel předá nájemci na základě uzavřené nájemní smlouvy tedy rezervace zařízení definované v nájemní smlouvě.

  3.2.   Zahájením nájmu se rozumí vyzvednutí zařízení nájemcem ve výdejním penguin boxu, na základě rezervace, které smluvní strany vytvořili a byla vytvořena ze strany nájemce pověřenou osobou. Nájemce současně se zařízením převezme příslušenství a čistící prostředek. Zařízení je vyzvednuto a vráceno v provozovně pronajímatele příslušné dle okresu nebo samosprávné obce, v němž se nachází sídlo nájemce. Veškeré náklady na přepravu zařízení z a do místa provozovny pronajímatele hradí a zajištuje nájemce.

3.3.  Nájemce je povinen uvést do rezervace, případně předávacího protokolu stanoviště (místo), přičemž nasazení zařízení na práce do okruhu 20 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 20 km nebo mimo území České republiky je povinen nájemce pronajímateli neprodleně oznámit a taková dispozice podléhá písemnému souhlasu pronajímatele.

3.4.   Nájemce je povinen uvést do rezervace jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad zařízením. Tento pracovník je povinen znát aktuální technický stav zařízení, přesné místo jeho nasazení včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání vždy sdělit pronajímateli.

  3.5.  K práci se zařízením jsou oprávněni výlučné zaškolení pracovníci nájemce. Je povinen si je sám zaškolit.

  3.6.  Od okamžiku vyzvednutí zařízení přechází na nájemce odpovědnost za zařízení.

 1. Provoz zařízení

4.1.  Dobou nájmu zařízení se rozumí časové rozpětí uvedené ve rezervaci, které zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny pronajímatele a zpět. V případě poškození stroje, jež byly prokazatelně zapříčiněny nájemcem, bude hradit veškeré výdaje nájemce.

4.2.  Nájemci není povoleno přetěžovat zařízení nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jej. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na opravu zařízení a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

4.3.  Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv zásahy do konstrukce zařízení. Jakékoliv použití nestandardních typových přídavných zařízení, anebo zařízení neschválených pronajímatelem je zakázáno.

4.4.  Obsluhu zařízení smějí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci nájemce, kteří jsou vyškolení nájemcem s ohledem na znalost norem a předpisů souvisejících s bezpečností práce, hygienou práce a dalšími předpisy, které mohou být vzhledem k charakteru zařízení na jeho provoz vztaženy. V případě, že pro práci se zařízením jsou státním orgánem předepsaná specifická oprávnění, je nájemce povinen zajistit, aby pracovníci obsluhující zařízení byli vybaveni veškerými potřebnými a platnými oprávněními, a zaškoleni pronajímatelem při předávání zařízení do nájmu.

4.5.  Nájemce nesmí povolit manipulaci se zařízením jiným než v rezervaci uvedeným pracovníkům. O rozšíření počtu oprávněných pracovníků zažádá nájemce písemně a podmínkou udělení souhlasu je splnění požadavků uvedených výše.

4.6.  Nájemce je povinen po celou dobu nájmu dodržovat pokyny a provádět úkony popsané v návodu k obsluze, dále je povinen na požádání pronajímatele zpřístupnit zařízení ke kontrole. Servisní technik pronajímatele je oprávněn namátkově kontrolovat stav údržby v místě nasazení zařízení.

 1. Údržba a opravy zařízení

5.1.  Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení agregátů zařízení. Nájemce nesmí sám demontovat či opravovat zařízení nebo jeho části.

5.2. Při poškození nebo znečištění zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, je pronajímatel oprávněn účtovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo dezinfekcí. Aktuální ceník je k dispozici v na internetových stránkách www.pujcovna-cisticu-kobercu-24.cz. Nedůsledné a nedostatečné vyčištění je sankce 100 Kč a opravy zařízení způsobené nájemcem jsou kalkulovány jednotlivě a konkrétně dle výdajů v servisních střediských, které jsou nezávislé na pronajímatele.

5.3.  Nájemce je povinen neprodleně ohlásit případnou poruchu zařízení na příslušnou kontaktní adresu pronajímatele uvedenou ve na stránkách www.pujcovna-cisticu-kobercu-24.cz nejlépe však telefonicky. Pokud příčiny poruchy nejsou přičitatelné nájemci, bude nájemné za zařízení sníženo o podíl, který odpovídá podílu dní, ve kterých nebylo možné zařízení využívat k celkové době dnů nebo hodin nájmu v kalendářním měsíci.

5.6.  Po dobu nájmu je nájemce povinen vykonávat odpovědně veškeré běžné údržbářské úkony a čištění stanovené v návodu.

 1. Nájemné

 6.1.  Nájemné, včetně podmínek jeho úhrady, je určeno v rezervaci.

  6.2.  Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (hodin, dnů), po kterou je nájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat. Zvýhodněné nájemné (vícedenní) lze uznat jen tehdy, dodrží-li nájemce podmínky nastavené v nájemní smlouvě. Při zkrácení doby nájmu je nájemce povinen uhradit nájemné podle odpovídající časové sazby (např. při zkrácení nájmu se nájem počítá jako denní + nejnižší hodinový).

 1. Úhrada nájemného

7.1.  Nájemce je povinen hradit pronajímateli nájemné dle uzavřené nájemní smlouvy tedy rezervace před každou vytvořenou rezervací. Ceník za služby viz níže:

3 hodiny v pracovní dny 200 Kč [Rychlá půjčka]

6 hodin v pracovní dny 280 Kč [Dopolední/odpolední půjčení]

Celý den v pracovní dny 380 Kč [Den v pracovním týdnu Po- Čt 24 hod]

Dva dny v pracovní dny 600 Kč [Dva dny v pracovním týdnu 48 hodin]

3 hodiny o víkednu 240 Kč [Rychlá půjčka o víkendu]

6 hodin o víkendu 320 Kč [Dopolední/odpolední půjčení o víkendu]

Celý den o víkendu 420 Kč [24 hodin, den o víkendu]

Celý víkend 680 Kč [půjčení od pá do ne nebo od So do Po]

7.2.  V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného a jiných faktur pronajímatele, např. za opravy, resp. údržbu zařízení, je nájemce povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Pronajímatel je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu, a to včetně úroků z úroků ve smyslu § 1806 OZ.

7.3.  Prodlení nájemce s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky pronajímatele za nájemcem opravňuje pronajímatele k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku pronajímatele.

  7.4.  Nájemce není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za pronajímatelem proti nesplatné pohledávce pronajímatele za nájemcem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

  7.5.  Platby nájemného se ve smyslu § 1957 odst. 1 OZ uskutečňují bezhotovostním převodem. Termín splatnosti je dodržen, pokud je příslušná částka připsána na účet příjemce nejpozději v den splatnosti. Místem plnění pro peněžité závazky nájemce je ve smyslu § 1955 odst. 1 OZ banka, u níž má pronajímatel zřízený účet, jehož číslo je uvedeno na faktuře. Daňové doklady o vyúčtování vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis vystavitele.

  7.6.  Nájemce je oprávněn užívat zařízení po dobu stanovenou v nájemní smlouvě. Nevrácení zařízení k termínu skončení nájmu zařízení je považováno za neoprávněné užívání zařízení a pronajímatel je za dobu neoprávněného užívání zařízení oprávněn požadovat vydání bezdůvodného obohacení odpovídající nájemnému původně stanovenému v nájemní smlouvě a smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou hodinu prodlení s vrácením pronajatého zařízení dle jednotlivých obchodních případů (objednávek)

  7.7.  Smluvní pokuty sjednané v OPP nemají vliv na případný nárok na náhradu škody. Seznam smluvních pokut:

 • Pří pozdním stornu (méně jak 8 hodin před termínem vypůjčení) je vráceno zaplacená částka mínus 100 Kč (sankce za blokování termínu).
 • Při vrácení nevyčištěného stroje sankce 100 Kč
 • Pozdní vrácení 100 kč/ hod. (nejlépe je však zavolat a domluvit se pokud nestíháte)
 • Nekompletní vrácení popř. poškození jednotlivých součástí sankce:
  • Láhev s čistícím prostředkem: 100 Kč
  • Hubice malá: 400 Kč
  • Hubice velká: 500 Kč
  • Prodlužovací trubky: 500 Kč
  • Hadice s ovládací pistolí: 800 Kč
  • Kbelík na odpadní vodu: 500 Kč
  • Nevrácení stroje: 13 000 kč
  • Stáčení čistícího prostředku do jiné než naši láhve v max. objemu 500 ml: 100 Kč (100 Kč za 500 ml)
  • Ostatní poškození stroje se kalkuluje dle servisních oprav ve smluvených střediskách
 1. Práva a povinnosti nájemce

8.1.  Nájemce je povinen dodržovat předpisy vydané k údržbě a obsluze zařízení s tím, že obsluha a denní údržba bude prováděna odborně vyškolenými zaměstnanci nájemce v souladu s těmito OPP. Údržbou se tímto myslí čištění stroje od nečistot a vysušení. Je výslovně zakázáno stroj nebo příslušenství rozebírat k čištění. Je výslovně zakázáno stroj opravovat.

8.2.  Nájemce nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce zařízení ani pronajímatele (společnosti Profi Europe nebo Půjčovna čističů koberců 24)) umístěné na zařízení. Nájemce je povinen jakoukoliv neoprávněnou dispozici se zařízením oznámit ihned pronajímateli, a to telefonicky 739 979 773 nebo písemnou formou na info@pujcovna-cisticu-kobercu-24.cz

8.3.  Nájemce se zavazuje, že po dobu nájmu neuzavře s žádnou třetí stranou smlouvu (např. nájemní, prodejní, servisní atd.), která by se týkala zařízení, a to s výjimkou pojišťovací smlouvy a dalších smluv výslovně předem schválených pronajímatelem. Zařízení nesmí nájemce ani učinit předmětem výprosy či výpůjčky nebo je dát do zástavy. Veškerá taková ujednání s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou odpovědnost za případně vzniklou škodu.

8.4.  Nájemce je povinen chránit pronajaté zařízení před poškozením, krádeží, ztrátou nebo zničením. Nájemce je plně odpovědný za krádež, ztrátu, škodu nebo zničení zařízení po dobu, po kterou je nájemce v souladu s rezervační smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat. Nájemce přejímá plnou odpovědnost za krádež, škody, ztráty nebo zničení jakéhokoliv majetku třetí strany, které by vznikly provozem zařízení, stejně jako za úraz, resp. smrt kohokoliv, pokud tato nastala v souvislosti s používáním zařízení nebo jeho provozem.

  8.5.  Jakékoliv ztráty a újmy nájemce dle výše uvedených bodů neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné.

  8.6.  Nájemce je povinen pronajaté zařízení k termínu rezervace vrátit vyčištěný, vysušený, kompletní a ve stejném technickém stavu (kromě přiměřeného opotřebení) a ve lhůtě, místě a čase sjednaném v rezervační smlouvě. Přiměřené opotřebení neznamená zhoršení stavu zařízení zaviněné nesprávnou manipulací nebo nedodržením předepsané údržby (vyčištění a vysušení). Po uložení do boxu nájemníkem bude poté provedena prohlídka pronajímatelem. Jelikož máme jasné informace o přístupu o schránce je jasně prokazatelné kdo za případné škody zodpovídá. Stejně tak máme kamerové záznamy kdo si stroj vypůjčil a kdo stroj a v jakém stavu vrací.

 1. Práva a povinnosti pronajímatele

9.1.  Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení zařízení po jeho předání nájemci a není povinen mu poskytnout náhradu za období, během kterého nemůže nájemce v důsledku svého jednání nebo opomenutí zařízení používat. Ustanovení o nájemném tímto nejsou dotčena.

9.2.  Odpovědnost pronajímatele je omezena termíny a podmínkami rezervační smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy. Nájemce odesláním rezervace potvrzují, že s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují odpovědnost pronajímatele za škodu ve smyslu § 2898 OZ, včetně škody způsobené vadou zařízení nebo jinou právní skutečností, a dále jakoukoliv záruku za jakost zařízení.

9.3.  Pronajímatel může požadovat vrácení pronajatého zařízení i před skončením sjednané doby nájmu, pokud nájemce zařízení užívá v rozporu se smluveným účelem a v rozporu s návodem na provozování tak, že hrozí vznik škody na zařízení.

 1. Pojištění zařízení

  10.1.  Pronajímatel prohlašuje, že zařízení je pojištěno pro běžná rizika. Toto pojištění se nevztahuje na:

 • škody způsobené nedodržením stanovených technických podmínek a provozních norem zařízení smluvním partnerem (nájemcem);
 • škody vzniklé neodbornou manipulací nebo způsobené porušením zákazu o nepřípustnosti manipulace se zařízením neoprávněnými osobami;
 • jakékoliv vzniklé ztráty všeho druhu včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát vzniklých z důvodu prodlení, nedodržením sjednaného výkonu, ztrátou trhu nebo kontraktu.

10.2.  Po dobu nájmu tedy termínu rezervace je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání zařízení, nebo z jiné příčiny v souvislosti s provozem zařízení, a to neprodleně po jejich zjištění. Tyto informace musí být písemně potvrzeny do 24 hodin po jejich zjištění pronajímateli a následně se smluvní strany zavazují o škodě vzniklé na pronajatém zařízení sepsat záznam o škodě.

  10.3.  Nájemce se odsouhlasením těchto OPP zavazuje k úhradě vzniklé škody ve lhůtě stanovené pronajímatelem v písemné výzvě přes e-mail.

 1. Doba a ukončení nájmu

11.1.  Dobou nájmu- rezervace zařízení se rozumí časová lhůta uvedená v rezervaci, která zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny pronajímatele a zpět.

  11.2.  Nájemní smlouva může být ve všech případech ukončena i odstoupením od smlouvy.

 11.3.  Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení původně sjednané doby nájmu. O prodloužení lze žádat online v přes internetový odkaz v e-mailu (E-mail o vytvoření rezervace- dole v těle zprávy „pro změnu rezervace, použijte tento odkaz“.

11.4.  Pronajímatel je oprávněn jakkoli ukončit nájemní smlouvu i v případě porušení povinností nájemce.

11.5.  Za podstatné porušení ustanovení nájemní smlouvy je dále považováno zejména opakované prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo jiných pronajímatelem vyfakturovaných částek, užívání zařízení v rozporu s rezervační smlouvou nebo uzavření jakékoliv smlouvy s třetím subjektem, která by se týkala pronajatého zařízení. Dojde-li k ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí z důvodu porušení ustanovení nájemní smlouvy, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s jednáním nebo opomenutím nájemce, a to zejména:

 • nájemné za nájem až do termínu ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí;
 • veškeré výdaje a náklady spojené s ukončením nájemní smlouvy, např. náklady na dopravu zařízení z místa nasazení do místa předání zařízení, náklady na opravu zařízení v případě jeho poškození nebo náklady spojené s uvedením zařízení do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení v případě jeho nadměrného opotřebení nájemcem;
 • veškeré škody vzniklé pronajímateli v důsledku předčasného ukončení platnosti nájemní smlouvy.

11.6.   V případě podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednaného nájemného za dobu od data podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy do doby skončení původní doby nájmu.

11.7.  V případě, že nebude možné zařízení nebo jeho část přemístit z místa nasazení do provozovny pronajímatele, a to z jakéhokoliv důvodu na straně nájemce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši nájemného sjednaného v nájemní smlouvě za dobu, od skončení doby nájmu stanovené nájemní smlouvou až do vrácení zařízení do provozovny pronajímatele.

11.8.  V případě nevrácení zařízení k termínu ukončení nájmu je dále pronajímatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč přesahuje-li výše měsíčního nájemného 20 000,- Kč, a smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč v ostatních případech. Toto ustanovení se uplatní i v případě, že z důvodu přičitatelného nájemci nebude možné zařízení řádně a včas přemístit do místa předání pronajímateli.

11.9.  Jakoukoliv smluvní pokutu je nájemce povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy pronajímatele k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

  11.10.  Výslovně se stanoví, že má pronajímatel právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

 1. Ochrana osobních údajů

12.1.  V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy nájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – pronajímateli pro účel stanovený níže. Tento souhlas nájemce uděluje pro všechny údaje poskytnuté pronajímateli po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Nájemce prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

12.2.  Osobní údaje o nájemci jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je nájemce poskytl v souvislosti (a) se žádostí o smluvní či jiný závazek, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem uzavřeným mezi ním a pronajímatelem, nebo © které pronajímatel shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci souhlasu nájemce, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana důležitých zájmů nájemce, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv pronajímatele, příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy nájemce za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.

  12.3.  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

 Závěrečná ustanovení

13.1.  Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle rezervační smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na emailovou adresu uvedenou v rezervační smlouvě. Další písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná nájemní smlouvou musí být provedena písemně a musí být (i) doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem, (iii) potvrzeným telefaxem nebo (iv) e-mailem adresovaným druhé smluvní straně na emailovou adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Všechny vztahy těmito OPP neupravené se řídí nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem a ustanoveními OZ v platném znění.

  13.2.  Nájemce vytvořením rezervace vyslovují svůj souhlas s OPP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

  13.3.  Na závazek mezi pronajímatelem a nájemcem se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1764-1766 OZ.

  13.4.  Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem platí právo České republiky.

  13.5.  Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s rezervační smlouvou nebo těmito OPP, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným je soud určený dle sídla pronajímatele ke dni podání žaloby.

13.6.  Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto OPP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OPP. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv tyto OPP změnit.

  13.7.  Tyto OPP platí ve znění uvedeném na https://www.pujcovna-cisticu-kobercu-24.cz/ v den uzavření rezervační smlouvy.

  13.8.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13.8.2021.

Ve Břehách dne 13.08. 2021

Ochrana osobních údajů

 1. Společnost Půjčovna čističů koberců 24- Martin Štainer se sídlem Na novině 365, Břehy 53501, IČ 87747812 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek- rezervací na půjčení čistících strojů a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy respektive vytvoření rezervace. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Martinem Štainerem tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  • Poskytovatelem služby SuperSaaS, provozované společností SuperSaaS B.V., sídlem Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, The Netherlands
   DIČ: NL851261474B01
   payments@supersaas.com
  • Poskytovatelem služby Penguin Box s.r.o. sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@pujcovna-cisticu-kobercu-24.cz
 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.pujcovna-cisticu-kobercu-24.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • základní funkčnosti webových stránek
 1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 3. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Není Vám něco jasné? Kontaktujte nás

Tel: 739 979 773

Adresa

Na novině 365, Břehy 53501

Přejít nahoru
Přejít na začátek